Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Розвиток сучасного світу неможливий без вивчення глобальних екологічних проблем та пошуку шляхів їх вирішення.


Національний лісотехнічний університет України є ініціатором з екологізації вищої освіти.

Саме за ініціативи ректора нашого університету, академіка НАН України, професора Юрія Туниці, колегія Міністерства освіти і науки України ухвалила рішення про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку.

Без екологізації освіти неможливо вирішити виробничі проблеми екологічного характеру, відтворити природні ресурси, вдосконалити технологію виробництва, організувати екологічно чисте матеріальне виробництво, підвищити ефективність праці в екологічній сфері, тощо.

 Лісопромисловий комплекс України об’єднує лісове господарство, лісову, деревообробну, целюлозно-паперову та лісохімічну галузі, підприємства яких здійснюють лісорозведення, заготівлю деревини, механічну, хіміко-механічну і хімічну її переробку. Зазначені процеси, під час виготовлення продукції з деревини, є взаємопов’язаними  і дозволяють комплексно вирішувати завдання раціонального використання деревини, але не завжди забезпечують комплекс заходів, що пов’язаний із захистом навколишнього середовища. Для вирішення цієї проблеми необхідно мати фахівців із спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».  

Кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій

Національний лісотехнічний університет України веде підготовку саме таких фахівців лісотехнічного профілю і має професорсько-викладацький склад, який досліджує і вивчає проблеми, що пов’язані із захистом навколишнього середовища від забруднення, має належну матеріально-технічну і лабораторну бази. Підготовка таких фахівців здійснює кафедра «Технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій».  

Випускники даної спеціальності є фахівцями: з аналізу та оцінювання шкідливого впливу техногенного середовища на довкілля; виявлення та оцінювання забруднення навколишнього природного середовища; розроблення та обґрунтування природоохоронних заходів; проведення екологічного аудиту підприємств; розроблення, впровадження та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Вони можуть працювати в державних органах екологічної інспекції, екологічними аудиторами, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також в науково-дослідних установах і навчальних закладах.

Основні дисципліни, які читаються для фахівців з даної спеціальності: матеріалознавство; інформаційні технології та програмування; природоохоронне законодавство та екологічне право; оцінювання впливу на навколишнє середовище та екологічна експертиза; технології захисту атмосферного повітря; технології захисту водного середовища; технології захисту літосфери; устаткування технологій захисту навколишнього середовища; енергозбереження та енергоефективність; екологічна стандартизація, сертифікація та маркування; екологічний моніторинг та аудит; моделювання та прогнозування стану довкілля.

Вступити на спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» до НЛТУ України можна на бюджетну та небюджетну форми навчання маючи сертифікати незалежного оцінювання.

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті приймальної комісії НЛТУ України.