Освітня та наукова діяльність

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:
Бакалавр:
Магістр:
  • 187 Деревообробні та меблеві технології (спеціалізація Технології деревообробки)

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 187 Деревообробні та меблеві технології здійснюється на базі середньої освіти та  за скороченим терміном для випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю „Обробка деревини” (на держбюджет) та іншими спеціальностями.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища здійснюється на базі середньої освіти та за скороченим терміном для випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців усіх спеціальностей університету за денною і заочною формою навчання.

Тематика наукових досліджень

Тема: «Дослідження процесів деревообробки для розробки ресурсоощадних, енергоефективних та екологобезпечних технологій.»

Subject area: “Research of woodworking processes for the development of resource-saving, energy efficient and environmentally friendly technologies.”

Мета: Дослідження процесів сушіння, модифікування та склеювання деревини для розробки ресурсоощадних, енергоефективних та екологобезпечних технологій відповідно до вимог сталого розвитку.

Objective: The study of the processes of drying, modifying and gluing wood to develop resource-saving, energy-efficient and environmentally friendly technologies in accordance with the requirements of sustainable development.

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопильно-деревообробному виробництві, в процесах сушіння, теплової та захисної обробки деревини. Проведено дослідження та розроблено рекомендації щодо впровадження енергозберігаючих технологій сушіння пиломатеріалів.

Кафедра ТЗНСДБЖД ефективно використовує в своїх наукових дослідженнях експериментальні установки, на яких були виконані кандидатські дисертації співробітниками, аспірантами і здобувачами кафедри. Зокрема, на кафедрі успішно використовуються експериментальні установки з дослідження конвективного і вакуумно-діелектричного сушіння деревини, термічного оброблення деревинних композиційних матеріалів і термічної модифікації масивної деревини.

Дослідження  проводяться  за такими пріоритетними напрямками:
  1. Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології.
  2. Функціональні дослідження із найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, збереження навколишнього середовища (довкілля).
  3. Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревни та деревинних матеріалів.

В рамках вказаних напрямків на кафедрі проводяться такі дослідження:
– теоретичних основ використання нетрадиційних та відновлювальних джерел теплової енергії в лісопромисловому комплексі;
– віброакустичних режимів деревообробних та меблевих підприємств;
– антропогенного та техногенного впливу на довкілля;
– методів забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій;
– техніки та технології біовогнезахисту деревини та дерев’яних конструкцій, а також дерев’яних домобудівельних елементів;
– дослідження і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в процесах сушіння, теплової та захисної обробки деревини.

На кафедрі діють науково-дослідна лабораторія з проблем гідротермічної обробки деревини та термічної модифікації деревини та аспірантура.

З метою тісного поєднання навчального процесу із практикою, тобто умовами промислового виробництва, в ньому були задіяні передові підприємства галузі м. Львова, та різних регіонів України, а також навчально-експериментальні майстерні університету.

Викладачі кафедри надають консультації щодо виконання розділів “Охорона праці” у випускних роботах бакалаврів та магістерських роботах студентів усіх інститутів НЛТУ України.